Blog

ANUNȚ privind organizarea unei clase a V-a cu regim intensiv limba engleză, în anul școlar 2023 – 2024

English1
Noutati

ANUNȚ privind organizarea unei clase a V-a cu regim intensiv limba engleză, în anul școlar 2023 – 2024

UPDATE: Având în vedere calendarul admiterii in clasa a 5-a si declanșarea grevei generale, cererile de înscriere pentru concursul de testare a cunoștințelor de limba engleză se depun exclusiv online conform calendarului la adresa de mail licniorga@yahoo.com

În anul școlar 2023 – 2024, conform Planului de școlarizare aprobat, în cadrul Liceului teoretic ,,Nicolae Iorga” va funcționa o clasă a V-a cu regim intensiv limba engleză, cu un număr de 26 de locuri.

Admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv limba engleză se realizează numai în baza punctajului obținut la testul lingvistic.

Înscrierea candidaților

pentru testul de competenţe lingvistice se va face în perioada 22 – 26 mai 2023 la secretariatul unității, în intervalul orar 8.00 – 18.00, prin depunerea de către părintele/reprezentantul legal al elevului a cererii de înscriere (Anexa 1), atât pentru elevii care provin din unitatea de învățământ, cât și pentru cei care provin din alte unități.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională se fac numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru clasa cu predare în regim intensiv este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru această clasă este mai mare decât numărul de locuri aprobat toți elevii susțin testul de competențe ligvistice.

Susținerea testului

de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze va avea loc în data de 08.06.2023.

Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră în toate unitățile de învățământ gimnazial care au prevăzute pentru anul școlar 2023 – 2024 clase a V-a cu predare in regim intensiv a limbii engleze.

Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare sunt elaborate de comisia municipiului Bucureşti de organizare şi evaluare.

Testul de competențe lingvistice vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă.

Proba scrisă

cu durata de maxim 60 de minute, presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.

Proba orală – Etapa I

lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză, urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual;

Proba orală – Etapa a II-a

realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.

Răspunsul candidaţilor este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează:

Proba scrisă – 25 puncte

Proba orală – 75 puncte

Etapa I – 50 puncte

Etapa a II-a – 25 puncte

Afișarea rezultatelor inițiale

12.06.2023

Afișarea rezultatelor se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10, în ordinea codurilor alocate candidaţilor.

Depunerea contestațiilor la proba scrisă a testului

13.06.2023 (8.00 – 18.00)

La proba orală nu se admit contestaţii.

Reevaluarea lucrării scrise se poate solicita de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului prin cerere tip (ANEXA 5).

La depunerea contestaţiilor, candidaţii, prin părinţii/tutorii/reprezentanţii legal instituiţi ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip (ANEXA 6). Vizualizarea se realizează în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare și evaluare. În urma vizualizării, părinţii, tutorii sau reprezentanţii legal instituiţi ai candidaţilor pot renunţa la cererea de reevaluare.

Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.

Afișarea rezultatelor finale

15.06.2023

Afișarea rezultatelor finale (după contestaţii), la avizier/pe site-ul unităţii de învăţământ, se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

În cazul egalității de medii între candidații aflați pe ultimul loc admisibil, comisia de organizare și evaluare aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea:

– punctajul obținut la proba scrisă;

– punctajul obținut la proba orală, etapa I;

– punctajul obținut la proba orală, etapa a II-a;

– punctajul obținut la descriptorul 1 al probei scrise;

– punctajul obținut la descriptorul 2 al probei scrise;

ANEXA_1_CERERE DE INSCRIERE

ANEXA_5_CERERE REEVALUARE

ANEXA_6_CERERE VIZUALIZARE